โครงสร้างบุคลากร

นายปรีชา  ชะบาพฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธีรพิช   แก้วมี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางบวรลักษณ์  แก้วมี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเสาวพันธ์  รสกำจร

ลูกจ้างนวดแผนไทย

นางสาวประภาภรณ์  พิชัยกาล

ลูกจ้างบันทึกข้อมูล

นางจันทร์ฉาย  คุ้มพวกมิตร

ลูกจ้างทำความสะอาด